VXLAN vs VLAN

from:https://zhuanlan.zhihu.com/p/36165475 VXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network)或許是目前最熱門的網絡虛擬化技術。 網絡虛擬化是指在一套物理網絡設備上虛擬出多個二層網絡。 VXL...